Organisatie

Eva heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers. Naast ondersteuning bieden we advies en informatie aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten.  

Eva biedt directe ondersteuning voor mantelzorg, maar wij richten ons ook op bedrijven, organisaties en/of gemeente. We bevorderen deskundigheid, ondersteunen we op het gebied van knelpunten en beantwoorden vragen die te maken hebben met mantelzorg.

We richten ons primair op Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop (Vriendendienst) maar gaan ook in op vragen van andere organisaties en gemeente(n). 

Eva wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wmo gelden van de bovengenoemde gemeenten en werkt samen met een groot aantal netwerkpartners.

Privacyreglement
Om veilig en verantwoord persoonlijke gegevens te verwerken houdt Stichting Eva zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy en informatiebeveiliging.
Bekijk hier het reglement.

ANBI status
Eva heeft sinds februari 2019 van de belastingdienst een ANBI status toegewezen gekregen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Jaarverslag 2018
Eva maakt jaarlijks een overzicht van haar activiteiten en brengt deze uit in een krant. Deze krant wordt verstuurd naar alle samenwerkingspartners en bij Eva betrokken partijen. Bekijk hier het jaarverslag van 2018.

Beleidsplan 2016 - 2020
Lees hier het beleidsplan van Eva voor de periode 2016-2020.

RSIN nr.:859585760
 

Team

Het team van Eva werkt met een directeur en diverse adviseurs. 

De mantelzorgadviseur ondersteunt mantelzorgers bij regeltaken, helpt hen overige taken zo te organiseren dat de mantelzorger minder belast wordt en in balans blijft en brengt de gaten in de ondersteuning in kaart. De mantelzorgadviseur gaat met de mantelzorger in gesprek over de vorm van ondersteuning en neemt initiatieven voor het organiseren van ontbrekende ondersteuning. 

De vrijwilligersadviseur heeft het eerste contact met de vrijwilliger en de hulpvrager. Hij/zij zorgt voor de juiste match tussen de vrijwilliger en hulpvrager.

De samenspeladviseur helpt mee om de samenwerking tussen de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en de beroepskracht te verbeteren. Dat noemen we samenspel.

Per 1 juli zijn de mantelzorgadviseurs van Eva als Mantelzorgcoaches aan de slag gegaan in in de wijkteams van Incluzio Leiden.

Wij zijn Eva

Missie en visie

Onze missie

Eva is de onafhankelijke regionale partner in de zorgketen voor mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven voor alle vraagstukken die met mantelzorg(ondersteuning) te maken hebben. Wij opereren als expertisecentrum in de hele regio en bieden klantgerichte dienstverlening, gebaseerd op waar we goed in zijn, en met speciale aandacht voor wat mantelzorgers, respijtzorgers en zorgvrijwilligers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren.

Onze visie:

Met de wijzigingen in het zorgstelsel blijven zorgbehoevenden steeds langer thuis wonen en zullen ze een beroep doen op ondersteuning en zorg van hun eigen mantelzorg en netwerk. Eerst wordt gekeken naar het eigen sociale netwerk en pas dan wordt de hulp dicht bij huis georganiseerd. Dit houdt in dat er een groter beroep gedaan wordt op de mantelzorgers en dat het aantal mantelzorgers groeit. Daarnaast wordt ook de inzet van vrijwilligers nog meer gestimuleerd terwijl er een afname is van het aantal vrijwilligers.

Eva  vindt het daarom van groot belang dat de mantelzorger en zorgvrijwilliger zo goed en optimaal mogelijk ondersteund worden en er op een juiste wijze gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Daarbij willen we inspelen op de vragen vanuit de verschillende gemeenten.

Eva wil:

  • Mantelzorgers ondersteunen waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van mantelzorgers;
  • Vrijwilligers begeleiden en ondersteunen in hun deskundigheid;
  • Onze kennis, ervaring en deskundigheid inzetten en delen met beroepskrachten om de mantelzorgsteuning te verbeteren en het samenspel tussen beroepskrachten en het cliëntsysteem te bevorderen;
  • Organisaties faciliteren bij het uitvoeren van de mantelzorgondersteuning;
  • Inspelen op trends en nadenken over andere, nieuwere en slimmere manieren van ondersteuning.
  • Samenwerken met partners in de gemeenten en het mantelzorgakkoord doortrekken.

Samenwerkingsverbanden

Eva werkt samen met andere organisaties. Zo bereiken we meer mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten. Eva verbindt deze mensen en organisaties en zorgt ervoor dat het samenspel tussen hen wordt bevorderd. 

Eva werkt in Leiden samen in:

1) Mantelzorgakkoord Leiden
Is een initiatief van de gemeente Leiden in samenwerking met de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Stichting Eva, ActiVite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh en Topaz.

In 2013 tekenden de zorg- en welzijnsorganisaties van Leiden, samen met de gemeente het eerste Mantelzorgakkoord. In oktober 2018 werd het akkoord verlengd en vernieuwd. Met de ondertekening benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te  zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt voor een betere samenwerking tussen de mantelzorger, en professionele hulpverlener. De zorg- en welzijnsorganisaties kunnen hierbij een beroep doen op de ondersteuning van Eva, het expertisecentrum mantelzorg in Leiden en omgeving.

Bekijk hier het hele akkoord.

2) Samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties

  • Verder
  • ​Netwerk vrijwillige ondersteuning

Eva werkt in Oegstgeest samen in:

1) Mantelzorgoverleg
Dit is een initiatief van de gemeente Oegstgeest in samenwerking met Radius, GGZ Rivierduinen, Marente, Gemiva – SVG, Leidse Verenging van Mantelzorgers, de Adviesraad Sociaal Domein en Eva.

In Oegstgeest werd in december 2019 een intentieverklaring getekend door de gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties waarbij de intentie onderschreven werd om mantelzorgers te ontzorgen. Dit  gebeurt door een betere samenwerking aan de hand van het SOFA model. SOFA staat voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.

De organisaties die de intentieverklaring ondertekenden zijn: Stichting Eva, Gemeente Oegstgeest, Gemiva-SVG, Marente en Radius. De organisaties die de verklaring ondersteunen zijn: Adviesraad Sociaal Domein, GGZ Rivierduinen, Leidse Vereniging van Mantelzorgers.

2) Samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties

  • In Oegstgeest is er een coalitie tussen Eva, Stichting Radius en iDOE waarbij we als missie hebben om er te zijn voor oudere, kwetsbare en actieve inwoners van, bij organisaties betrokken vrijwilligers en alle mantelzorgers. Dit gebeurt o.a. op het gebied van scholing.De drie partijen zijn ook trekker van het Netwerk vrijwillige ondersteuning.
  • Netwerk vrijwillige ondersteuning

3) Samenwerking met Ken je Buren
Een burgerinitiatief van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest. Het project is erop gericht om buurtnetwerken op de zetten in zoveel mogelijk wijken in Oegstgeest.

Eva werkt in Zoeterwoude samen in:

Het Informele Zorg overleg. De organisaties vertegenwoordigd in de overleg zijn: Cas Zoeterwoude en tevens Welzijnscoach Zoeterwoude, Wijdezorg (Emmaus), Zoeterwoude voor Elkaar, Gemiva SVG (Schwetterhage), beleidsmedewerker WMO en Stichting Eva.

 

Raad van Toezicht

Per 1 januari 2019 is Eva een zelfstandige stichting met een Raad van toezicht.

Lees hier de statuten. 

Lees hier de governance code.

De rol van toezichthouder wordt verzorgd door de Raad van Toezicht.
Zij doen dit onbezoldigd. De Raad van toezicht bestaat uit v.r.n.l

Steven Blok voorzitter
Karin Klein
Michiel Witte
Jacqueline Koster 
Corin Potters-Kemp

Lees hier hun persoonlijke profielen

Werken bij Eva

Eva is het onafhankelijk uitvoerings- en expertisecentrum informele zorg en richt zich zowel op het leveren als het coördineren van vrijwilligersdiensten, mantelzorgondersteuning en het faciliteren en scholen van beroepskrachten.

Eva wordt gefinancierd uit Wmo-gelden van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest en Alphen aan den Rijn/ Nieuwkoop (Vriendendienst).

Eva volgt de CAO Sociaal werk.
Dit geldt ook voor de beloning van de directeur/bestuurder. De Wet Normering Topinkomens is niet van invloed.
_________________________________________________

EVA heeft op dit moment geen vacatures.